Cyril Rohr
Cyril Rohr.

Mount Isa (Australia), Nov. 2007


Mount Isa (Australia), Nov. 2007